Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถจ.
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 ก.ย. 2563 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ขอความร่วมมือเทศบาลตำบล (ที่มี รร.ในสังกัด) ที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลฯ
24 ก.ย. 2563 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน สิงหาคม 2563
24 ก.ย. 2563 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ แจ้งเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 11-16 และ รุ่นที่ 17-21
23 ก.ย. 2563 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม
23 ก.ย. 2563 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ขอความอนุเคราะห์ประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทะเบียนและลงข้อมูลในระบบ ODRS
23 ก.ย. 2563 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ การตรวจสอบระบบบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
23 ก.ย. 2563 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ มติก.อบต.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 10/2563
22 ก.ย. 2563 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3
22 ก.ย. 2563 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563)เพิ่มเติม
22 ก.ย. 2563 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป การจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม -กันยายน 2563) เพิ่มเติม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ : งานบริหารทั่วไป หมายเลข 0-4249-2475
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานส่วนบุคคล หมายเลข 0-4249-2476
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น หมายเลข 0-4249-2477
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ หมายเลข 0-4249-2478
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ หมายเลข 0-4249-2479
โทรสาร : 0-4249-2480  อีเมล์ :bkdla_11@hotmail.com
Powered By buengkandla.go.th