Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 มิ.ย. 2565 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของอปท.ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
29 มิ.ย. 2565 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร"การผลิตและการจัดการน้ำประปา"
29 มิ.ย. 2565 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร"การบริหารจัดการระบบประปาชุมชน"
28 มิ.ย. 2565 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตรหลักกฎหมายปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2565
28 มิ.ย. 2565 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ที่ บก 0023.2/1170 ลว 28 มิ.ย. 65 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565
28 มิ.ย. 2565 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ขอส่งข้อมูลคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปรกติตามมาตรการที่ 1 ในมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565
28 มิ.ย. 2565 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4
27 มิ.ย. 2565 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ด่วนที่สุด ที่ บก 0023.2/1158 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 65 เรื่อง การประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
23 มิ.ย. 2565 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ แจ้งบัญชีผู้ใช้งาน (User) ของระบบ Thai water plan เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ
23 มิ.ย. 2565 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ : ฝ่ายบริหารทั่วไป หมายเลข 0-4249-2475
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานส่วนบุคคล หมายเลข 0-4249-2476
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น หมายเลข 0-4249-2477
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ หมายเลข 0-4249-2478
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ หมายเลข 0-4249-2479
โทรสาร : 0-4249-2480  อีเมล์ :bkdla_11@hotmail.com
Powered By buengkandla.go.th